Skládací přívěsy - UNIS     

OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1 -       Tyto Všeobecné obchodní podmínky firmy KOVOMAX  s.r.o., Meziříčská 1422, 75661 Rožnov p.R. jsou  zpracovány v souladu s platnými zákony České republiky.

2 -       Všeobecné obchodní podmínky platí pro všechny obchodní závazkové vztahy s firmou KOVOMAX  s.r.o., Meziříčská 1422, 75661 Rožnov p.R. (dále jen "výrobce") za předpokladu písemného souhlasu a přistoupení k nim v nabídkovém řízení, v objednávce , a nebo v kupní smlouvě. Jsou nedílnou součástí kupní smlouvy nebo jiného vzájemného závazkového vztahu.

3 -       Odchylky od těchto Všeobecných obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. Zřeknutí se písemné formy lze provést pouze písemným prohlášením

4 -       Nedílnou součástí těchto Všeobecných obchodních podmínek je „Všeobecný návod k obsluze přívěsů KOVOMAX - UNIS

5 -       V rámci deklarování vysoké kvality výrobků v certifikovaném systému řízení kvality dle norem ISO 9001 a budování důvěry v kvalitu umožní výrobce účastníkům obchodních závazkových vztahů předvedení výrobků v objektech výrobního závodu.

II - Prezentace výrobků

Prezentací výrobků se rozumí údaje o výrobcích v písemné či elektronické podobě, o jejich vlastnostech a cenách, vyobrazení a výkresy výrobků, katalogy výrobků poskytované obchodním partnerům za účelem uzavírání obchodních vztahů. Tyto údaje výrobce zavazují, pokud ohledně prezentovaných výrobků písemnou formou potvrdí objednávku zákazníka.

III - Předmět dodávky

1 -       Předmět dodávky je určen kupní smlouvou, zpravidla objednávkou kupujícího akceptovanou /písemně potvrzenou/ výrobcem.

2 -   Veškerá ujednání týkající se předmětu plnění, zejména jeho vlastností vyžadují písemnou formu.

IV - Cena

1 -       Rozhodující jsou ceny prodávajícího, uvedené v potvrzení objednávky. Cena uvedená výrobcem v potvrzení objednávky je kupujícím akceptována převzetím výrobků. Ceny se rozumí vždy v CZK, pokud nebylo učiněno jiné ujednání. K cenám se připočítává daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Dohody týkající se skonta nebo rabatu vyžadují vždy písemnou formu.

2 -       V případě dohodnutých cen, viz. například formou ceníků, na které odkazují kupní smlouvy, je výrobce oprávněn dle aktuálního kurzovního lístku ČNB - střed v rámci déletrvajícího výkyvu kurzu EUR vůči české koruně o více než 5% od doby sjednání ceny, tyto cenové podklady změnit. Výrobce je povinen oznámit druhé smluvní straně změnu cenových podkladů nejpozději deset dnů před jejím provedením. Taktéž veškeré kontrakty sjednané po této lhůtě budou již kalkulovány v nových cenách.

V - Platba

1 -       Cena výrobků je splatná na základě faktury nebo rovnocenného platebního dokladu.

2 -       Kupující se dostane do prodlení, jestliže nezaplatí ve stanoveném termínu uvedeném na faktuře nebo rovnocenném platebním dokladu.

3 -       Obecně se vychází z toho, že lhůta splatnosti, uvedená na faktuře, počíná dnem dodání zboží a datem úhrady se rozumí datum, ke kterému banka připíše platbu na konto výrobce.

4 -       Při prodlení kupujícího s platbou je výrobce oprávněn účtovat úroky odpovídající bankovním sazbám za krátkodobé úvěry.

5 -       Pokud nebylo učiněno jiné ujednání, je třeba platbu uhradit v hotovosti nebo ihned po obdržení faktury v plné výši vyplacené (franko) do platebního místa (místa určeného k přijetí platby) výrobce. Je-li ujednáno skonto, poskytne se pouze v případě, když platba bude provedena ve stanovené lhůtě.

6 -       Šeky a směnky výrobce nepřijímá

7 -       Dojednaná skonta lze odečíst pouze tehdy, jsou-li uhrazeny veškeré dřívější faktury. Zadržování plateb nebo vzájemné započítání s protinároky, které výrobce výslovně neuznal, není přípustné. Platby se platí přímo  výrobci, všechny platby zástupcům nebo jiným osobám jdou na riziko platícího.

8 -       V případě, že je kupující při dohodnuté platbě na splátky v prodlení se dvěma splátkami, ztrácí výhodu splátek. Jestliže se výrobce po uzavření smlouvy dozví o okolnostech týkajících se ekonomických poměrů kupujícího, které u prodávajícího vzbuzují pochyby o dostatečném zajištění jeho práv, je výrobce oprávněn  požadovat platbu předem, zadržet nedodané zboží, přerušit další práci nebo bez dalšího odstoupit od smlouvy.

9 -       bankovní spojení výrobce:

-          banka: Česká Spořitelna

-          číslo účtu: 1777444369/0800

VI - Dodací lhůta,

dodání je do 15 cti pracovních dnů od potvrzení objednávky

1 -       Dodací lhůta nebo lhůta výkonu, pokud není dohodnuto jinak, počíná odesláním potvrzené objednávky, avšak ne dřív, než kupující sdělí dohodnuté údaje potřebné k výrobě předmětu dodání a než uhradí sjednanou zálohu. Dodací lhůta je dodržena, když v okamžiku jejího uplynutí předmět dodání opustil závod, nebo v případě, že výrobce písemně sdělil kupujícímu splnění dodávky.

2 -       Dodací lhůta se přiměřeně prodlužuje při poruše ve výrobě, úředních nařízeních, stávkách a blokádách, a když nastanou překážky, které nejsou v moci výrobce a které prokazatelně ovlivňují dokončení nebo expedici předmětu dodání. To platí, i když tyto okolnosti nastanou u subdodavatelů.

3 -       Dodací termíny a lhůty jsou závazné, pokud jsou výslovně uvedeny v písemném potvrzení objednávky.

4 -       Dodržení dodacích lhůt předpokládá splnění smluvních závazků kupujícího.

VII - Výhrada vlastnictví

1 -       Výrobce si vyhrazuje vlastnictví předmětu dodání do doby úplné úhrady kupní ceny. Vlastnictví předmětu dodávky tedy přechází na kupujícího okamžikem úplné úhrady kupní ceny.

2 -       Po dobu výhrady vlastnictví, smí kupující předmětem dodání disponovat pouze v obvyklém obchodním styku. Nesmí předmět dodání darovat, zastavit ani uskutečnit zajišťovací převod.

3 -       Bude-li během trvání výhrady vlastnictví předmět dodání zastaven nebo zadržen nebo takovéto opatření hrozí, musí o tom kupující okamžitě informovat výrobce a sám musí učinit vhodná opatření k odstranění tohoto stavu.

4 -       V případě prodeje předmětu dodání nebo jiného opatření týkajícího se nakládání s ním, postoupí kupující všechny z toho vzniklé nároky všeho druhu na výrobce. Předem budou na výrobce postoupena i všechna práva vzniklá objednavateli tím, že předmět dodání je s jinými předměty toho druhu pevně spojen, tím, že se stal podstatnou součástí jiné věci, nebo tím, že předmět dodání je poškozen, jinak vadný nebo zanikl.

5 -       Jedná-li kupující v rozporu se smlouvou, je-li v prodlení s úhradou plnění nebo je-li na jeho majetek zahájeno konkurzní nebo vyrovnávací řízení, je výrobce oprávněn požadovat okamžitou úhradu veškerých závazků kupujícího. Pokud kupující do tří dnů od doručení výzvy veškeré závazky neuhradí, je výrobce oprávněn od celé smlouvy odstoupit a požadovat okamžité vydání předmětu plnění. Všechny náklady vzniklé převzetím předmětu  plnění do vlastnictví výrobce nese kupující.

6 -       Výrobce je oprávněn, předmět dodání, který opětovně převzal do vlastnictví, co nejlépe zhodnotit prodejem. Výnos po odečtení nákladů bude kupujícímu započten na celkový dluh, případný přebytek mu bude vyplacen.

7 -       V případě odstoupení od smlouvy z důvodů neplnění může výrobce požadovat náhradu za používání a náhradu za poškození, pokud nedojde k vyrovnání jiným způsobem.

8 -       Pokud podle zákona nebo smlouvy přísluší výrobci nároky na náhradu škody od kupujícího, činí tyto alespoň 10 % celkové částky smlouvy. Uplatnění vyšších škod není tímto ustanovením vyloučeno.

9 -       Přepravní a jiné obaly podle pravidel přepravního řádu prodávající nepřijímá zpět a kupující zajistí jejich řádnou a ekologickou likvidaci na vlastní náklady. Výjimkou z tohoto ustanovení tvoří dohodnutý vratný materiál, jako jsou např. přepravní podpěry, dřevěné palety a hranoly. V případě, že kupujícímu není umožněno tento vratný materiál vrátit v den vykládky zboží, kupující je povinen tento vratný materiál až do vyzvednutí firmou KOVOMAX  skladovat a to po dobu max. 6 měsíců. Pokud kupující tento vratný materiál prodá nebo jinak upotřebí, bude mu firmou KOVOMAX  účtována náhrada škody dle platného ceníku.

VIII - Převod rizik, zasílání a přeprava

1 -       Bude-li zboží kupujícího kupujícím vyzvedáváno, pak opuštěním závodu nebo skladu, přechází riziko náhodného zničení nebo poškození na objednatele nezávisle na tom, zda se zasílání provádí z místa plnění, a kdo nese náklady na dopravu. Za vyzvednutí kupujícím se považuje i to, když objednatel pověří výrobce jako dopravce.

2 -       Pro převod rizik a přepravní podmínky platí INCOTERMS 2000.

IX – Záruka

1 -       Ke každému výrobku - přívěsu firmy KOVOMAX bude přiložena Identifikační karta, která musí být pro každý přívěs řádně vedena. Specializovaný prodejce provede jednou ročně kontrolu přívěsu, zapíše ji do Identifikační karty a zápis opatří razítkem. Při uplatňování nároku ze záruky je podmínkou  plnění zaslání tohoto potvrzení společně s reklamací.

2 -       Prodejce/dovozce při předávání přívěsu konečnému zákazníkovi vystaví Předávací protokol, který bude sloužit ke konečnému doložení přesného stavu přívěsu v okamžiku předání - pokud to lze zjistit stanovenými vizuálními a funkčními zkouškami. Prodejce musí při předání konečnému zákazníkovi provést na základě tohoto předávacího protokolu vizuální a funkční kontrolu výrobku.

čl.1 – Průběh reklamace

1 -       Výrobce reaguje na reklamaci ze záruky nebo vady zjevné a transportní do 3 pracovních dnů ode dne převzetí reklamace. Výrobce je povinen oprávněnou a prokázanou reklamaci bez zbytečného odkladu odstranit.

čl. 2 - Záruční směrnice

1 -       Výrobce převezme záruku za zboží pouze v případě, když závada vznikla i při vhodném a řádném používání, skladování nebo dopravě zboží podle jeho určení. Výrobce nepřebírá záruku nebo ručení za opotřebitelnost zboží s ohledem na použitelnost, upotřebitelnost, zatížitelnost, skladovatelnost nebo dopravu atd., které nejsou obecně obvyklé, pokud výrobce nebyl objednavatelem příslušným způsobem písemně upozorněn, a pokud se výrobce výslovně k tomu nezavázal. Dále příslušným způsobem výrobce vylučuje veškeré ručení za jakékoliv úřední povolení, nařízení, ustanovení.

2 -       Pro konečného zákazníka, počínaje dnem dodání, platí záruční doba stanovená zákonem. Pro smluvní prodejce výrobce, počínaje dnem dodání, platí záruční doba 30 měsíců.

3 -       Při provedení opravy v záruční lhůtě se prodlužuje záruka kompletního výrobku o dobu opravy.

4 -       Výrobce v rámci záruky bezplatně provede opravu či výměnu poškozených dílů, které budou dále postoupeny k odbornému posouzení. V případě negativního posudku, tedy v případě neuznání reklamace, budou kupujícímu náklady spojené s reklamací dodatečně fakturovány.

5 -       KOVOMAX  si vyhrazuje právo, v případě zcela neprůkazné reklamace opravu nebo výměnu dílu bezprostředně fakturovat. V případě prokázání oprávněnosti reklamace bude kupujícímu vystaven dobropis.

6 -       Nahrazené díly jsou majetkem výrobce.

7 -       Kupující má právo žádat při neúspěšné opravě snížení úhrady nebo zrušení kupní smlouvy.

8 -       Všechny záruční opravy provede výrobce nebo autorizovaná servisní dílna na náklady výrobce.

9 -       Výrobce hradí z přímých nákladů vzniklých opravou resp. výměnou dílů náklady na náhradní díl včetně zaslání a náklady na montáž. Bez předchozího písemného povolení nesmí kupující ani třetí osoba provádět žádné opravy. Sazba za jednu hodinu práce hrazená výrobcem je 350,- CZK plus DPH.

10 -   Reklamace musí vždy obsahovat tyto informace:

-          identifikační karta s příslušnými zápisy specializovaného prodejce o pravidelných kontrolách

-          identifikační číslo výrobku (VIN)

-          popis závady

-          návrh na způsob řešení reklamace

-          datum vystavení reklamace.

11 -   Záruka se nevztahuje na:

-          škody způsobené nesprávnou obsluhou nebo nedbalostí (viz „Všeobecný návod k obsluze přívěsů KOVOMAX-UNIS“ )

-          nesprávnou montáž provedenou objednavatelem nebo třetí osobou

-          škody způsobené manipulací na výrobku (bez písemného povolení  KOVOMAX)

-          nadměrné zatěžování výrobků (viz „Všeobecný návod k obsluze přívěsů  KOVOMAX-UNIS“)

-          použití nevhodných provozních prostředků a náhradních materiálů

-          nesprávné skladování a péči(viz „Všeobecný návod k obsluze přívěsů  KOVOMAX-UNIS)

-          chemické, elektrochemické a elektrické vlivy

-          na opotřebení způsobené běžným užitím výrobku.

čl. 3 - Reklamace vady zjevné a transportní, nekompletnost dodávky

1 -       Kupující je povinen obdržené zboží při převzetí překontrolovat v souladu s podmínkami pro vyplnění dodacího listu a dodací list řádně potvrdit.

2 -       Přepravní škody, vady zjevné a nekompletnost dodávky je kupující povinen vyznačit v den převzetí zboží do dodacího listu a nechat řidičem podepsat. Pak jednu kopii předat řidiči a jednu kopii poslat faxem na obchodní oddělení firmy KOVOMAX. Na pozdější reklamace popsané v tomto článku nebude brán zřetel.

čl. 4 - Vadné díly a jejich vrácení

1 -       Vadné díly se musí uschovat po dobu 6 měsíců a na vyzvání (potvrzení výrobce, že žádá o vrácení) připravit k odeslání nebo k vyzvednutí.

2 -       Všechny vadné díly je třeba označit a opatřit těmito údaji:

-          jméno prodejce

-          číslo reklamace

-          VIN přívěsu.

3 -       Vyžádané vrácení organizuje a hradí výrobce. Bez dodacího listu nebo bez potvrzení výrobce, že žádá o vrácení, výrobce neuhradí náklady na vrácení ani náklady s tím spojené.

XII - Právo a sídlo soudu

Právní vztahy z těchto všeobecných obchodních podmínek vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Případné spory projednávají soudy příslušné dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu.

XIII - Salvátorská doložka

Pokud by bylo jedno z výše uvedených ustanovení zcela nebo zčásti právně neúčinné, zůstává tím nedotčena právní účinnost ostatních ustanovení.